Equity, Diversity, Inclusion, and Accessibility - Action Plan 2021-2024

ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒥ ᐃᑲᔪᖅᑎᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᑦᑎᓂᖅ, ᑕᒪᒃᑭᖅᓯᓂᖅ, ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᑦ 2021-ᒥᑦ 2024-ᒧᑦ

ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᖅᐳᑎᑦ: ᐃᓱᒪᒋᓯᒪᓪᓗᒋᒃ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᑖᒃᑯᓄᖔᖅᑐᑦ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒍ, ᐃᓕᓴᕆᔪᒪᔭᕗᑦ ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᐅᔪᒻᒪᕆᐋᓘᓐᖏᑦᑐᑦ. ᐅᑯᐊ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒥ ᐃᑲᔪᖅᑎᖓ ᑲᓇᑕ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᕕᖕᓄᑦ ᑐᑭᓕᐅᕈᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᑦᑎᓂᖅ ᑕᒪᒃᑭᖅᓯᓂᖅ, ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔪᓐᓇᕐᑎᑦᑎᓂᖅ, ᐅᑯᐊᓗ ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓴᕿᑦᑎᖃᑎᒌᒡᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᕐᓗᑎᒃ ᑐᑭᖏᓐᓂᒃ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᑕᒪᒃᑭᖅᓯᓂᖅ, ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔪᓐᓇᕐᑎᑦᑎᓂᖅ ᑐᑭᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᖏᖏᑦ. ᑎᑎᕋᕈᓯᖅ ᐋᕿᒃᐸᓪᓕᐊᖏᓐᓇᓲᖑᕗᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᖅᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᒍᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒥ ᐃᑲᔪᖅᑎᖓ ᑕᒪᒃᑭᖅᓯᓂᖅ, ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔪᓐᓇᕐᑎᑦᑎᓂᖅ, ᑲᓇᑕ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᑦ ᐃᓚᓕᐅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᑐᖅᓯᔾᔪᓯᐅᖁᔭᐅᔪᖅ ᑕᐃᒪᓐᓇᐅᖁᔨᓯᒪᔪᓂᒃ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᓂ.

ᐅᑯᐊ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒥ ᐃᑲᔪᖅᑎᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖏᖅᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔩᑦ ᐱᐅᓯᕆᕙᒃᑕᑐᖃᑎᒃ ᐊᓯᖑᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᑕᐃᒪᓐᓇᐅᓂᐊᕐᓗᓂ, ᓴᓇᖃᑎᒌᒋᐊᖃᖅᑐᑦ ᑐᑭᓯᖃᑎᒌᑦᑎᐊᖅᓯᒪᓗᑎᒃ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐊᑐᓂ, ᑕᐃᒫᒃ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᕇᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐋᓐᓂᖅᑐᖃᖁᓇᒍ, ᐊᐅᖃᑎᒋᓐᖏᑕᒥᖕᓂ ᐊᑭᕋᖅᑐᕐᓂᖅ ᐹᖅᑕᐅᑦᑎᐊᒻᒪᕆᒡᓗᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕐᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐃᒻᒥᒍᑦ ᐊᑐᓂ. ᑲᑎᖓᑲᓐᓂᓕᕈᑦᑕ ᐊᔪᕈᓐᓃᕈᓐᓇᖅᑐᒍᑦ ᓴᕿᑦᑎᖃᑎᒌᒡᓗᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒃᓴᒥᕐ ᓴᖕᖏᓗᓂ ᐊᑕᕕᖓ ᑐᓐᖓᕕᖃᕐᓗᑎᒃ ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᑕᒪᒃᑭᖅᓯᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓚᐃᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ. ᑕᐃᒪᓗ ᐋᕿᒃᐸᓪᓕᐊᖓᔭᖅᑎᓪᓗᒍ ᑭᓱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒍ, ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᒍᑦ ᐱᓕᑦᑎᕋᕐᓗᒋᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᓄᓇᖃᑎᒌᑦ ᐊᔾᔨᒋᓐᖏᑕᖓᓂᒃ - ᐋᕿᑦᑎᐊᖅᓯᒪᓂᖅᓴᒥᒃ - ᑕᒪᐅᓇ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐃᖃᖅᑐᐃᔪᓕᕆᓂᖅ ᓴᓇᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓱᒪᓕᐊᖑᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ. ᑕᐃᒪᓐᓇᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒍᑦ, ᓴᓇᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕐᓗᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᖏᖅᓯᒪᔭᕗᑦ.

icon

ᐃᓗᑐᓗᒋᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇᓪᓚᕆᐅᔪᓂᒃ, ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕐᓂᒃ, ᓴᕿᔮᑦᑎᐊᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓵᑕᒃᓴᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖅ ᐃᓚᒌᒍᓯᖃᕐᓗᑎᒃ

icon
 • ᓴᖕᖏᒃᑎᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒥ ᐃᑲᔪᖅᑎᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᑦᑎᓂᖅ, ᑕᒪᒃᑭᖅᓯᓂᖅ, ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒥ.
 • ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓕᕐᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᑦᑎᓂᖅ, ᑕᒪᒃᑭᖅᓯᓂᖅ, ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᐅᑎᓄᒃ ᐃᖏᕐᕋᓯᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ.
 • ᓴᖕᖏᒃᑎᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᐃᑦ ᐃᓚᐅᑦᑎᐊᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ.
 • ᐃᓚᓕᐅᑎᓗᒋᑦ ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᑦᑎᓂᖅ, ᑕᒪᒃᑭᖅᓯᓂᖅ, ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑐᓴᐅᑎᓕᕆᓂᖅ.
 • ᑎᒍᒥᐊᖅᑎᑦ ᓯᕗᓕᐅᖅᑎᑦ ᓵᑕᒃᓴᐅᔪᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᑎᑦᑎᔭᕆᐊᓕᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔩᑦ ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᑦᑎᓂᖅ, ᑕᒪᒃᑭᖅᓯᓂᖅ, ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑕᐅᑦᑐᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔾᔪᒥᒋᔭᖃᕐᓂᖅ ᐃᓄᖕᓂᒃ.

ᐱᔮᕆᓯᒪᓗᒋᑦ ᐱᔪᒥᓴᐃᓗᑕ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓗᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐱᓯᒪᓂᐊᕋᑦᑕ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᑕᐅᑦᑐᖃᖅᑐᓂᒃ

icon

 

 • ᐃᓚᓕᐅᑎᓗᒋᑦ ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᑦᑎᓂᖅ, ᑕᒪᒃᑭᖅᓯᓂᖅ, ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᔪᖏᑦᑎᐊᖅᑐᓄᑦ, ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᐱᓕᕆᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᑦ, ᐱᕚᓪᓕᕐᑎᑦᑎᓂᖅ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᐃᓐᓇᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐋᕿᒃᓯᒪᔾᔪᑎᒃᓴᐃᑦ.
 • ᓴᕿᑦᑎᓗᑭᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓕᕐᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᕐᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓯᒪᒃᖡᓐᓇᕐᓂᖅ ᑐᕌᖅᑕᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐳᖅᑐᓕᕇᖕᓄᑦ.
 • ᐋᕿᑦᑎᐊᖅᓯᒪᓗᒍ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᐊᓯᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᖕᖏᒃᑎᒋᐊᖅᓯᒪᓗᒍ ᓇᖕᒥᓂ-ᑭᓇᐅᓂᕐᓄᑦ ᐱᓯᒪᔪᑦ.

ᐃᓚᓕᐅᑎᓗᒋᑦ ᓇᑭᑐᐃᓐᓇᖅ ᑕᑯᔪᓐᓇᐅᑎᑦ ᐃᖃᖅᑐᐃᕕᓕᕆᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᑦᑎᓐᓄᑦ

icon
 • ᕿᒥᕐᕈᐊᕐᓗᒋᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒥ ᐃᑲᔪᖅᑎᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᖃᖅᑐᐃᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖏᑦ.
 • ᐃᓚᓕᐅᑎᓗᒋᑦ ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᑦᑎᓂᖅ, ᑕᒪᒃᑭᖅᓯᓂᖅ, ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑐᓐᖓᕕᒋᓗᒋᑦ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒥ ᐃᑲᔪᖅᑎᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖏᑦ ᐃᖃᖅᑐᐃᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓄᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᓴᖏᓐᓄᑦ.
 • ᐃᑲᔪᕐᓗᒋᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒥ ᐃᑲᔪᖅᑎᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᑭᐅᓯᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᖁᔭᖏᓐᓂᒃ ᑭᒡᓕᓯᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐅᓂᒃᑳᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᖃᖅᑐᖅᑕᐅᑎᑦᑎᓂᖏᑦ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᐃᓄᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᓯᐅᖃᔪᑦ ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕕᐊᖅᓵᑦ.
 • ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᓇᓱᖃᑎᒌᒡᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦ ᑎᒍᒥᐊᖅᑎᐅᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᓗᒍ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓚᐃᓐᓈᕐᓂᖅ ᐊᑭᕋᖅᑐᕐᓂᖅ ᐊᐅᖃᑎᒋᓐᖏᑕᒥᑦ ᐱᖃᑕᐅᑎᑦᑎᓂᓐᖏᓐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓗᐊᕐᓂᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᐱᕋᔭᒃᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐃᖃᖅᑐᐃᔪᓕᕆᓂᕐᒥ.

 

Equity, Diversity, Inclusion, and Accessibility Action Plan (Full Version) 2021-2024

Date modified: